Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.



Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@uni-ruse.bg
       stoyanov@uni-ruse.bg
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@uni-ruse.bg
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ


Web design and support by IStoyanov
       Съюзът на учените (СУ) - Русе е обществено, неправителствено, доброволно, и демократично творческо-професионално сдружение с идеална цел. Той обединява в структурните си звена индивидуални и колективни членове на Съюза, осъществяващи творческо-професионалната си дейност в региона на гр. Русе, както и чуждестранни лица и организации. СУ - Русе има статут на юридическо лице и развива дейност според основния си документ - Устав на СУ-Русе, с който е регистриран в Русенския окръжен съд по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 1998 г.
       СУ - Русе е правоприемник на основаното научно дружество през 1956 г., от група учени на ВИММЕСС (понастоящем Русенски университет "Ангел Кънчев") и Селскостопанския институт "Образцов чифлик". В последствие е пререгистрирано като Съюз на научните работници в България (СНРБ) - Русе, а след това е преименувано в Съюз на учените в България (СУБ) - клон Русе. От 1998 г. дружеството получава и сегашното си наименование Съюз на учените - Русе.
       Индивидуален член на СУ-Русе може да бъде всеки български или чуждестранен гражданин с научна степен или научно звание, както и специалист с висше образование с научни интереси.
Новини




Общо събрание на пълномощниците на 19 декември  (понеделник) 2022 г. от 17 часа в Дома на учените в гр. Русе, ул. "Константин Иречек" 16 при следния дневен ред .....


 
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@uni-ruse.bg
Web design and support by IStoyanov