Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@ru.acad.bg
       stoyanov@ru.acad.bg


НОВИНИ
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение "Съюз на учените-Русе", на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.13 от Устава на СУ-Русе, свиква отчетно-изборно Общо събрание на пълномощниците (ОСП) на 19 декември /понеделник/ 2022 г. от 17 часа в Дома на учените в гр. Русе, ул. "Константин Иречек" 16 при следния дневен ред:
1. Избиране на председател и протоколчик на ОСП.
2. Избиране на мандатна комисия, комисия по предложенията за ново ръководство и комисия по избора на ново ръководство.
3. Отчетен доклад за работата на Управителния съвет на СУ - Русе.
4. Доклад на мандатната комисия.
5. Финансов отчет.
6. Доклад на контролния съвет.
7. Избор на: Председател на СУ-Русе, членове на Управителния съвет, Председател и членове на контролния съвет.
8. Избор на пълномощници за ОСП на СУБ.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
Материалите за събранието са на разположение на пълномощниците 20 дни преди събранието в Дома на учените всеки работен ден от 17.00 до 19.00 часа, както и на сайта на СУ-Русе suruse.uni-ruse.bg.


Обява в ДВ   Брой 90, 11.11.2022 г.