Основната цел на СУ-Русе е да изразява и защитава правата и интересите на учените и да подпомага тяхната творческо-професионална дейност. Работи и съдейства за:
  • повишаване ролята на науката в обществения и стопански живот;
  • участие като независим партньор и консултант на местната държавна власт във формирането на общинската и областна политика за развитието на науката и образованието;
  • укрепване на академичната автономия, развитие на иновациите, повишаване квалификацията на учените, разширяване на творческата интеграция на учените от Русенския регион и най удачното вграждане на научните структури в обществото;
  • организиране на научни форуми - конференции, конгреси, симпозиуми, дискусии и други с местен, регионален и национален характер;
  • организиране и подпомагане разпространяването на научни знания чрез издателска дейност на списания, монографии, книги, научни сборници и други;
  • участие и подкрепа на демократичните механизми по формиране и регламентиране на научната дейност в местната общност и на национално ниво;
  • участие в международния научен живот.
       
       Членство в организацията:
       
       Повече информация за:

Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@ru.acad.bg
       stoyanov@ru.acad.bg

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА СУ - РУСЕ
 
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@ru.acad.bg
Web design and support by IStoyanov
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ