Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@ru.acad.bg
       stoyanov@ru.acad.bg


 
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@ru.acad.bg
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СУ - РУСЕ
       Управителният съвет на СУ - Русе осъществява оперативното ръководство на дейността на Съюза. Заседанията му се свикват и ръководят от неговия председател. Управителният съвет се състои от 15 души:

       Ръководство:
 • проф. дтн инж. Христо Иванов Белоев - Председател на Управителния съвет на СУ - Русе.
 • проф. д-р Владимир Георгиев Хвърчилков. - Зам. председател на Управителния съвет на СУ - Русе.
 • доц. д-р Теодор Божидаров Илиев - Гл. Секретар на Управителния съвет на СУ - Русе.

       Членове на Управителния съвет:
 • доц. д-р Александър Кирилов Иванов - Председател на секция "Машиностроителни науки и технологии"
 • проф. д-р инж. Огнян Любенов Алипиев - Председател на секция "Земеделска техника и технологии"
 • доц. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев - Председател на секция "Електротехника, електроника и автоматика"
 • доц. д-р инж. Иван Илиев Евтимов - Председател на секция "Транспорт"
 • доц. д-р Антон Недялков Недялков - Председател на секция "Икономика и право"
 • доц. д-р мат. Цецка Григорова Рашкова - Председател на секция "Математика, информатика и физика"
 • доц. д-р Любомир Златанов Златев - Председател на секция "История"
 • проф. д-р вет. Владимир Георгиев Хвърчилков - Председател на секция "Ветеринарна медицина"
 • д-р Свилен Досев Досев, д-р мед. - Председател на секция "Медицина и стоматология"
 • гл ас. Диана Христова Маринова - Председател на секция "Аграрни науки"
 • проф. д-р Димитрина Игнатова Цонева - Председател на секция "Филологическа"
 • проф. д.фил.н. Пенка Емилова Ангелова - Председател на секция "Европеистика"
 • проф. д-р Антоанета Иванова Момчилова - Председател на секция Физическо възпитание, спорт и кинезитерапия
 • доц. д-р инж. Ивайло Стоянов - Отговорник по издателската дейност

       

       Ръководен орган на научната секция е Oбщото събрание, в което участват всички нейни членове. Общото събрание на секцията избира председател и научен секретар, които я представляват в управителните органи на Съюза. Съюзните членове са обединени в структурни звена (научни секции).
Web design and support by IStoyanov
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ