Карта за почивка в МДУ "Фр. Жолио-Кюри" може да получава всеки редовно отчетен съюзен член. За да участва при разпределянето на картите всеки съюзен член е необходимо да подаде молба в СУ-Русе, в която да подреди в желан от него ред смените, предоставени на СУ-Русе (няма ограничения на броя заявени желания за смените) и да попълни приложена към молбата анкета.
       За всеки отговор в анкетата се получават точки, които могат да увеличават или да намаляват общия брой точки. По получения брой точки се извършва подреждането на кандидатите за карти за почивка. На първия в подреждането съюзен член се изпълнява първото желание от молбата. На всички останали могат да се изпълнят желанията (първо, второ и т.н.), заявени в молбата, при наличие на свободни карти до изчерпване на отпуснатите за СУ-Русе.

       Съдържанието на анкетата и броя точки за възможните отговори са:
1. Редовно плащан членския внос през последните 5 год.
  • да - (+5) т., не - (-10) т. 
2. Получавана карта за почивка в МДУ "Фр. Жолио-Кюри" през предходната година
  • да - (-5) т., не - (+5) т. 
3. Колко пъти е получавана карта за почивка в МДУ "Фр. Жолио-Кюри" през последните 5 год.?
  • за всяка получена карта (без предходната година) по (-1) т.
4. Връщана карта за почивка през последните 5 год.
  • за всяка върната карта по (-2) т.
5. Непрекъснат ли е съюзният стаж на кандидата за карта?
  • да - (+5) т., не - (+2) т.
6. Колко години е съюзният стаж на кандидата за карта?
  • за всеки три години съюзен стаж по (+1) т., за първите 3 години (0) т.
7. Носител на Отличие на СУБ и СУ-Русе, съгласно приети правилници
  • за всяко отличие по (+3) т.
8. Какво е участието на кандидата за карта в съюзния живот на СУ-Русе и СУБ в последните 5 години?
  • за председатели и секретари на секции по (+5) т., за всички останали случаи (участие при организиране на научни прояви, участие при издаване на списание "Известия на СУ-Русе" и др.) по (+2).

       При еднакъв брой точки в подреждането предимство ще се дава съюзния член с по-голям съюзен стаж.

       Полученото подреждане се разглежда от Управителния съвет на СУ-Русе и след утвърждаването му се превръща в класиране. Утвърденото с протокол от заседание на Управителния съвет класиране се изпраща в СУБ за предоставяне на карти на класираните съюзни членове.
Добре дошли в интернет страницата на Съюза на учените - Русе.Можете да отправяте мнения и препоръки на
e-mail: suruse@ru.acad.bg
       stoyanov@ru.acad.bg


ПРАВИЛА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КАРТИТЕ ЗА ПОЧИВКА В МДУ “Фр. Жолио-Кюри”
 
Copyright © 1998 - 2006 Съюз на учените - Русе, e-mail: suruse@ru.acad.bg
Web design and support by IStoyanov
ул."Кoнстантин Иречек" № 16, Русе 7000
тел.: 082 / 828-135, e-mail: suruse@ru.acad.bg
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ - РУСЕ