Съюз на учените - Русе

Цецка Григорова Рашкова

доц. д-р Цецка Григорова Рашкова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев"
 
катедра „Математика”
ул.
"Студентска" 8
тел. 082 / 888 489

Позиция:

Председател на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Структурна теория на пръстените

Полиномни тъждества в матрични алгебри с инволюция

Структурна теория на матрични алгебри над Грасманова алгебра с инволюция

Приложение на системи за компютърни пресмятания в учебния процес

Публикации:

Над 77 научни публикации, над 15 учебни пособия, от които 2 учебника

Виктория Колева Рашкова

гл. ас. д-р инж. Виктория Колева Рашкова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 214

Позиция:

Секретар на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените-Русе

Научни интереси:

Информатика, Информатика 1, Компютърни мрежи и комуникации, Практикум по компютърни мрежи и комуникации, Визуално програмиране в MS Office, Криптографски методи и защита на данните, Информационни и логистични инструменти, Информационни системи и технологии

Публикации:

Над 27 публикации

Анна Симеонова Лечева

гл. ас. д-р инж. Анна Симеонова Лечева
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Математика”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 420

 

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Висша математика 1, Висша математика 2, Висша математика 3, Информатика 1, Изчислителна хидро- и аеродинамика

Публикации:

Над 33 публикации

Антоанета Тилева Михова

доц.  д-р Антоанета Тилева Михова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Математика”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 727

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Алгебра и теория на числата, Висша математика II, Алгебра,  Математичен анализ

Публикации:

Над 46 публикации

Валентин Петров Великов

гл. ас. д-р инж. Валентин Петров Великов
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 326

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Бази от данни и Информационни системи, Обработка на изображения, Изкуствен интелект

Публикации:

Над 28 публикации

Валентина Николаева Войноховска

доц. д-р. инж. Валентина Николаева Войноховска
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 645

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе

Научни интереси:

Операционни системи, Мултимедийни системи и технологии, Предпечатна подготовка, Информатика I.

Публикации:

Над 65 публикации

Валерий Илиев Джуров

гл. ас. д-р инж. Валерий Илиев Джуров
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Теоретична и измервателна електротехника”

ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 246

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе

Научни интереси:

Радиолокация – радиохолографски методи за възстановяване на 3D динамични обекти

Публикации:

Над 69 публикации

Велизар Тодоров Павлов

проф. д-р Велизар Тодоров Павлов
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Приложна математика и статистика”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 466

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените-Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Математическо моделиране,
Числена устойчивост на алгоритмите,
Изследване на операциите,

Приложна статистика.

Публикации:

Над 58 научни статии в чуждестранни издания, 4 самостоятелни учебника

Веселина Стоянова Евтимова

доц. д-р инж. Веселина Стоянова Евтимова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Математика”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 453

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Математическо моделиране 
Изследване на операциите

Публикации:

Над 52 публикации

Галина Евгениева Атанасова

гл. ас.  д-р Галина Евгениева Атанасова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 326

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Интелигентни системи за обучение, Структури от данни

Публикации:

Над 33 публикации

Галина Захариева Крумова

доц. д-р Галина Захариева Крумова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 

катедра „Физика”

ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 215, 888 584

 

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе

Научни интереси:

Плътностни и зарядови разпределения и форм-фактори на леки, средни и тежки ядра

Импулсни разпределения в средни и тежки екзотични ядра

Информационни технологии,  многоезиково и мобилно обучение за оптимизиране на учебния процес по физика

Работи съвместно с групата по теоретична ядрена физика към ИЯИЯЕ-БАН, участва в международни научни колективи в областта на ядрената физика и образователните технологии

Публикации:

Над 60 научни публикации, над 70 цитирания в чужбина, много от които - в списания с висок импакт-фактор

Десислава Стоянова Атанасова

доц. д-р инж.  Десислава Стоянова Атанасова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 326

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Експертни и информационни системи, Приложни информационни системи

Изкуствен интелект

Публикации:

Над 45 публикации и учебни пособия

Десислава Цонева Баева

гл. ас. д-р инж. Десислава Цонева Баева

Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 214

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе

Научни интереси:

Визуална среда за програмиране-Delphi, Визуална среда за програмиране-Visual C#, Визуално програмиране в MS Office, АВИТО, Информатика

Публикации:

Над 17 публикации

Евелина Илиева Велева

доц. д-р Евелина Илиева Велева

Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Приложна математика и статистика”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 606

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените Русе, член на СМБ – Русе, Българско статистическо дружество

Научни интереси:

Вероятности, Статистика, Числени методи

Публикации:

Над 36 публикации

Емилия Ангелова Великова

доц. д-р  Емилия Ангелова Великова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Математика”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 848

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Геометрия и геометрични трансформации;

Обучение на обучаващи;

Откриване, мотивиране и обучение на надарени ученици, студенти;

Дистанционно обучение; Оценяване.

Публикации:

Над 60 публикации

Иван Радославов Георгиев

гл. ас. д-р Иван Радославов Георгиев

Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Приложна математика и статистика”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 424

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Висша математика 2,  Висша математика 3; Числени методи, Вероятности и статистика, Статистика,  Изследване на операциите, Количествени методи и статистика, Стохастичен анализ

Публикации:

Над 30 публикации

Илияна Петрова Раева

доц. д-р Илияна Петрова Раева
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Математика”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 453, 888 734

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе

Научни интереси:

Математическа и компютърна лингвистика

Методика на обучението по математическа и компютърна лингвистика

Публикации:

Над 24 публикации

Камелия Илиева Шойлекова-Николова

гл. ас. д-р инж. Камелия Илиева Шойлекова-Николова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 214

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на Българска асоциация по информационни системи

Научни интереси:

Структури от данни и програмиране, Информационни системи, Бази от данни, Практикум по бази от данни, Информатика, ИСТ2, Информационни технологии в бизнеса

Публикации:

Над  22 публикации

Каталина Петрова Григорова

проф. д-р инж. Каталина Петрова Григорова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 464, 888 326

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

САПР - моделиране на геометрични обекти;

Workflow Management - моделиране на процеси;

Бази от данни - представяне на процеси;

Методи за преподаване на информатика в извънкласни училищни форми

Публикации:

Над 67 публикации

Кирил Иванов Терзийски

 

 

 

 

 

 

доц. д-р  Кирил Иванов Терзийски
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
ул. "Студентска" 8

Позиция:

Почетен член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе

Научни интереси:

  

Публикации:

  

Магдалена Христова Андреева - Шахънова

гл. ас. д-р инж. Магдалена Христова Андреева -Шахънова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 470

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе

Научни интереси:

Интелигентни системи за обучение, Информационни системи, Интернет технологии

Проблеми, свързани с дистанционното обучение

Публикации:

Над 33 публикации

Маргарита Стефанова Теодосиева

проф. д-р инж. Маргарита Стефанова Теодосиева
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 490

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Автоматизация на инженерния труд и автоматизирани системи
Проблеми на дистанционното обучение
Програмиране на мобилни информационни терминали

Публикации:

Над 80 публикации, 2 монографии, 13 учебника и учебни пособия, ръководител на 4 теми по ФНИ

Методи Любчев Димитров

гл. ас. д-р. инж. Методи Любчев Димитров
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 470

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе.

Научни интереси:

Програмиране на Асемблер, Интернет технологии, Криптографски методи и защита на данните, ПИК 1, ПИК 2.

Публикации:

Над 32 публикации

Миглена Николаева Колева

доц. д-р Миглена Николаева Колева
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев"
 
катедра „Математика”
ул.
"Студентска" 8
тел. 082 / 888 587

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените – Русе, член на СМБ – Русе

Научни интереси:

Математическо моделиране в икономиката и естествените науки

Публикации:

Над 66 публикации

Петър Иванов Рашков

доц. д-р  Петър Иванов Рашков
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Математика”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 848, 888 489

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Диференциални уравнения със закъснение – теория на устойчивостта, осредняване. Многокритериална оптимизация. Диференциални игри. Многозначен анализ. Игрови модели на икономически и социални процеси. Структурна терия на пръстени и алгебри.

Публикации:

Над 40 научни статии, 10 научно-методически статии, 1 учебник, 3 учебни пособия

Пламенка Тодорова Христова

доц. д-р Пламенка Тодорова Христова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 326

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Софтуерни технологии, Методика на обучението по информатика в извънкласни форми на обучение

Публикации:

Над 59 публикации

Румен Иванов Русев

доц. д-р.  инж. Румен Иванов Русев
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 326

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Компютърна графика, Обработка на изображения, Компютърни мрежи и комуникации

Публикации:

Над 44 публикации

Светлозар Стефанов Цанков

доц. д-р инж. Светлозар Стефанов
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 645

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Мултимедийни системи и технологии, Web-дизайн, Визуално програмиране в MS Office, Информатика, АВИТО

Публикации:

Над 60 публикации

Степан Агоп Терзиян

проф. д-р  Степан Агоп Терзиян
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Математика”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 226, 888 587, 888 848

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Обикновени и частни диференциални уравнения, теория на критичните точки, нелинеен анализ и оптимизация;

съществуване на периодични, субхармонични, хомоклинични и хетероклинични решения на диференциални уравнения с използуването на вариационни и топологични методи.

Публикации:

Над 88 научни статии в известни международни и наши списания и 2 монографии

Стефка Романова Караколева

гл. ас. д-р Стефка Романова Караколева

Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Приложна математика и статистика”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 606

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ – Русе, Tex Users Group, Bulgarian Tex Users Group

Научни интереси:

Числени методи, Изследване на операциите, Приложна статистика, Компютърни системи за математически изчисления и визуализация, текстообработка с LaTex, Методика на обучението по математика, Електронно обучение

Публикации:

Над 56 публикации

Стоян Дончев Чернев

гл. ас.  д-р инж. Стоян Дончев Чернев
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 754

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ – Русе и почетен член на СМБ

Научни интереси:

Числени методи за толомасообмена и някои педагогически проблеми

Публикации:

Над 30 публикации

Тихомир Богомилов Гюлов

гл. ас. д-р инж. Тихомир Богомилов Гюлов
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра „Математика”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 489

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Диференциални уравнения, Вариационни методи, Горни и долни решения

Публикации:

Над 18 публикации

Цветомир Иванов Василев

проф. д-р инж.  Цветомир Иванов Василев
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 

катедра „Информатика и информационни технологии”
ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 475, 888 827

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Тримерна компютърна графика, Пространствени криви и повърхнини, Физично моделиране на плат

Публикации:

Над 49 публикации, от тях 1 книга, 8 учебника и учебни помагала и 2 международни патента

Юлия Ванчева Чапарова

доц. д-р Юлия Ванчева Чапарова
Русе 7017, Русенски университет "Ангел Кънчев" 
катедра
Математика”

ул. "Студентска" 8
тел. 082 / 888 226, 888 587

Позиция:

Член на секция "Математика, информатика, физика" при Съюза на учените - Русе, член на СМБ - Русе

Научни интереси:

Нелинеен функционален анализ, Теория на критичните точки, Обобщени уравнения на Фишер – Колмогоров, Периодични, хомоклинични и хетероклинични решения на диференциални уравнения, Вариационни методи, Метод на крайните елементи, Сингулярни гранични задачи, Положителни решения

Публикации:

Над 30 публикации